Cel mai mici preturi

e.

Tranzactii imobiliare

Actul de Lotizare

Actul de lotizare/dezlipire/dezmembrare este actul prin care o proprietate (teren, teren + construcţie etc.) este împărțită în două sau mai multe loturi.

Operatiunea de dezmembrare are doar caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate, astfel pentru această operaţiune părţile nu datorează statului impozit pe transferul proprietăţii.

Pentru dezmembrarea unei proprietati trebuie urmati urmatorii pasi:
- întocmirea documentaţiei cadastrale de către un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezultă în urma dezlipirii şi
- încheierea unui act notarial de dezmembrare la notarul public.

Imobilele rezultate ca urmare a dezmembrarii se vor transcrie în cărţi funciare noi, cu menţionarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărţi funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri.

Acte necesare

 • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei care pot fi după caz: contract vânzare-cumpărare, Sentinţă/Decizie civilă definitivă şi irevocabilă, Titlu de proprietate, Certificat de moştenitor, contract de donaţie, Autorizaţie de construire, Proces-verbal de predare-primire, contract de împrumut, dovada achitării integrale a preţului etc.
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu) întocmită de un expert cadastral autorizat în vederea lotizării/alipirii și referatul de admitere;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să reiasă că toate taxele în legătură cu bunul imobil/bunurile imobile sunt achitate la zi de către proprietar. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de Administraţia Financiară competentă, respectiv Administraţia Financiară la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul/imobilele respectiv/e. În situaţia în care bunul imobil se află în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota sa parte de proprietate a acestuia. Certificatul de atestare fiscală este valabil numai până la sfârşitul lunii în care a fost emis;
 • Extrasul de Carte Funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • Certificat de urbanism – în cazul în care sunt lotizate/alipite mai mult de două loturi.

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la vânzarea/cumpărarea bunului respectiv şi preţul de vânzare/cumpărare a bunului imobil;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

COSTURI

1. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

1.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară 

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica acte cu privire la bunuri imobile numai pe baza extrasului de carte funciară pentru autentificare emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru fiecare carte funciară în parte.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal - se eliberează în termen de 2 zile şi
 • 200 de lei, în regim de urgenţă – se eliberează în termen de 1 zi

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru întabulare
După finalizarea actului de lotizare/dezmembrare, acesta se va întabula în cartea funciară. Această operaţiune se efectuează de către biroul notarial.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operaţiune reprezintă 60lei pentru fiecare lot rezultat.

3. Onorariul notarial
Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.