Cel mai mici preturi

e.

Tranzactii imobiliare

Contract de Imprumut Locuinta

Contractul de împrumut de folosinţă (comodat) art. 2.146-2.157 noul Cod Civil.

Conform art. 2146 din noul Cod civil, împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

Părţile contractului de împrumut de folosinţă sunt:

-       Comodantul - cel care oferă bunul spre folosinţă;
-       Comodatarul – cel care primeşte în folosinţă bunul.

Obiectul contractului poate constituie un imobil (construcţie + teren), spaţiu comercial, un apartament sau numai un anumit număr de camere cu acces la dependinţe.

Spaţiul poate să fie utilizat atât în scop locativ, ca spaţiu comercial, punct de lucru sau în vederea stabilirii sediului social al unei firme, PFA etc.

Menţionăm că se transmite doar folosinţa bunului imobil, nu şi proprietatea asupra acesteia.

Calitatea de comodant

Dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

Obligaţiile Comodatarului

■ să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;
■ să folosească bunul împrumutat numai în conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului;
■ să nu permită unui terţ să îl folosească, decât cu aprobarea prealabilă a comodantului;
■ să suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul (ex. va achita lunar cheltuielile legate de întreţinere, cele privind unele reparaţii, facturi sau alte documente de plată în legătură cu utilizarea apartamentului: energie electrică, gaz, telefon, internet, amenajări; va reglementa în mod legal problemele privind furnizarea de energie electrică, printr-un contract prin care să aibă calitatea de beneficiar începând cu data semnării prezentului contract etc.);
■ să înapoieze bunul imobil la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenţiei, în aceeaşi stare în care l-a preluat sau conform stipulaţiilor din procesul verbal de predare-preluare încheiat de părţi la data începerii derulării contractului. Dacă termenul nu este convenit, iar contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.

Părţile pot semna un proces verbal de predare-preluare în care se vor consemna obligatoriu şi celelelte obiecte (instalatii, draperii etc), precum şi situatia zugravelilor, vopsitoriilor, pardoselei, usilor, ferestrelor etc.

Comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s-ar naşte în sarcina Comodantului (art. 2153 noul Cod civil).

Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea autoturismului rezultată numai din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat. Dacă însă Comodatarul foloseşte autovehiculul cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, Comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă aceasta este cauzată de forţă majoră, cu excepţia cazului în care dovedeşte că ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore

Drepturile Comodatarului

■  are folosinta exclusiva şi nelimitata a bunului;

Obligaţiile Comodantului

Deşi contractul de împrumut de folosinţă este un contract esenţialmente unilateral, el creând obligaţii numai în sarcina Comodatarului, în timpul exercitării lui este posibil să se nască obligaţii extracontractuale şi în sarcina Comodantului, respectiv :

 • Comodantul nu trebuie să nu-l împiedice pe Comodatar să folosească bunul până la termenul stabilit pentru restituire;
 • Comodantul trebuie să restituie cheltuielile de conservare a bunului, pentru lucrări care nu pot fi prevăzute la încheierea contractului, deci care au caracter extraordinar şi când Comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor, acesta nu a putut fi înştiinţat în timp util (art. 2151 alin. 2 din noul cod civil);
 • Comodantul trebuie să plătească despăgubiri pentru eventuale daune provocate de viciile ascunse ale bunului împrumutat, vicii pe care le-a cunoscut, dar nu le-a comunicat Comodatarului.

Drepturile Comodantului

-        Comodantul poate să ceară restituirea bunului înainte de împlinirea termenului convenit atunci când :

o   în cazul unei necesităţi urgente şi neprevăzute ale acestuia;
o   în cazul decesului Comodatarului ;
o   în cazul în care Comodatarul îşi încalcă obligaţiile;

-        În situaţia în care va constata folosinţa vădit necorespunzătoare şi/sau abuzivă a bunului, care ar putea conduce la diminuarea irecuperabilă a valorii sale, Comodantul va putea pretinde Comodatarului încetarea contractului;

-        Comodantul are dreptul ca periodic sau de câte ori consideră necesar să verifice starea fizică a bunului, precum şi modul în care Comodatarul îl utilizează;

-        Comodantul are dreptul să pretindă Comdatarului daune în cazul aparitiei unor deteriorari a bunului, părţile consemnând în scris eventualele neregului constatate şi modul în care inteleg să le remedieze.

Încetarea Contractului

Efectele contractului de împrumut de folosinţă (comodat)  încetează prin:

 • predarea bunului la termenul prevăzut în contract în stare corespunzătoare. Menţionăm că predarea bunului de către Comodatar poate să aibă loc şi înaintea scadenţei, daca nu este prevăzut altfel in contract;
 • reziliere, când Comodatarul a încălcat sau nu a realizat obligaţiile contractuale (în situatia în care Comodantul va constata folosinţa vădit necorespunzătoare şi/sau abuzivă a bunului imobil, care ar putea conduce la diminuarea irecuperabilă a valorii sale)
 • pieirea fortuită a bunului care formează obiectul contractului;
 • moartea Comodatarului;
 • când Comodantul cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului convenit (dacă este prevăzut), atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun (art. 2156 noul Cod civil). Dacă termenul nu este prevăzut în contract, Comodatarul poate solicita oricând predarea bunului;
 • denunţare unilaterală – dacă s-a prevăzut în contract acest lucru.

Acte necesare contract comodat locuinţă

Pentru Comodant (cel care oferă spaţiul spre folosinţă)

 • Act de identitate
 • Actele de proprietate ale bunului (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)

Pentru Comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

 • Act de identitate
 • Pentru persoanele juridice sunt necesare actele de funcţionare.

Preţ

Costul contractului de comodat al unei locuinţe/spaţiu la biroul nostru notarial este de 150lei (+TVA).

Durata

Prin contractul de comodat de locuinţă, se transmite gratuit folosinţa temporară sau permanentă asupra bunului. Prin urmare, nu este obligatoriu ca părţile să prevadă în contract o perioadă determinată, la expirarea căreia comodatarul are obligaţia să predea bunul. Totuşi, în practică, părţile preferă, de obicei, să indice un termen de valabilitate a contractului.

Exemplu: "Contractul se incheie pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de ....................”. În situaţia în care nu intervine o cauză de reziliere a contractului, durata contractului se poate prelungi, încheind în acest sens un act adiţional la contract. În caz contrar, părţile vor notifica intentia contrara, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut în prezentul contract.

Dacă termenul nu este convenit şi contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul imobil sau întrebuinţarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să predea spaţiul oricând comodantul solicită acest lucru (Art. 2155 noul Cod civil).

Titlul executoriu – art. 2.157

În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certa constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie tilu executoriu numai în cazul în care nu se prevedere întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent.