Cel mai mici preturi

e.

Societati comerciale si ONG

Alte Contracte

Biroul nostru efectuează orice fel de precontracte / contracte / tranzacții / convenții /

constituiri de drepturi reale etc.

Actele necesare diferă, în funcţie de fiecare situaţie.

Acte minime obligatorii pentru orice fel de acte:

 • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra bunurilor ce se tranzacţionează

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la vânzarea/cumpărarea bunului respectiv şi preţul de vânzare/cumpărare a bunului imobil;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

 

 

COSTURI

1. Impozitul către Stat este datorat numai de persoane fizice și doar în anumite tipuri de acte.

Notarul public are obligaţia legală să încaseze pentru Stat şi impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III, art. 77^1, alin. 77^3.

Impozitul pe care vânzătorul îl datorează Statului se calculează astfel:

dacă imobilul este dobândit într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

 • 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

dacă vânzătorul deţine imobilul de mai mult de 3 ani:

 • 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

2. Tariful ANCPI-OCPI – doar în anumite situații și se calculează în funcție de ce operațiune se va realiza în cartea funciară, notare/înscriere etc.

3. Onorariul notarial

Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.