Cel mai mici preturi

e.

Societati comerciale si ONG

Contractul de Ipoteca

CONTRACTUL DE IPOTECA

Ipoteca este un contract, prin care o persoană aduce în garanție, în vederea garantării unui credit obțiținut de acesta sau de o altă persoană (Debitorul Ipotecar/Garant), un bun imobil sau mobil, proprietatea sa şi îi permite Creditorului Ipotecar să urmărească imobilul indiferent de persoana celui care îl stăpâneşte şi să fie plătit cu prioritate faţă de ceilalţi creditori din preţul valorificării acestui bun.

Acte necesare contract de ipotecă bun imobil (teren, apartament etc.) si bun mobil

1. Pentru Debitorul Ipotecar/Garant

 • actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care este reprezentat prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului de ipotecă care pot fi după caz: contract vânzare-cumpărare, Sentinţă/Decizie civilă definitivă şi irevocabilă, Titlu de proprietate, Certificat de moştenitor, contract de donaţie, Autorizaţie de construire, Proces-verbal de predare-primire, contract de împrumut, dovada achitării integrale a preţului etc - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • actele de proprietate asupra bunului mobil – IN CAZUL BUNURILOR MOBILE;
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu) întocmită de un expert cadastral autorizat - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să reiasă că toate taxele în legătură cu bunul imobil sunt achitate la zi de către proprietar. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de Administraţia Financiară competentă, respectiv Administraţia Financiară la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota sa parte de proprietate a acestuia. Certificatul de atestare fiscală este valabil numai până la sfârşitul lunii în care a fost emis - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Extrasul de Carte Funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Certificatul de performanţă energetică, obligatoriu pentru imobilele cu o suprafaţă mai mare de 50mp, conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;

Pot fi solicitate și alte acte în funcție de cerințele Debitoului Ipotecar.

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la aducerea ca și garanție a bunului respectiv şi valoarea creditului garantat;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

 

2. Pentru Creditorul Ipotecar (persoană fizică)

 • actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care este reprezentat prin mandatar, procura în original;
 • actul din care să reiasă creanța.

3. Pentru Creditorul Ipotecar (persoană juridică/Bancă)

 • actele de identitate: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • în cazul în care este reprezentat prin mandatar, procura în original sau orice alt document din care să rezulte că reprezentantul este împuternicit să semneze contractul de ipotecă;
 • actul din care să reiasă creanța;
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A (acolo unde este cazul) din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la acceptarea ca și garanție a bunului respectiv şi valoarea creditului garantat;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

 

COSTURI

 

1. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

1.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de ipotecă

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de ipotecă a unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară pentru autentificare emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal - se eliberează în termen de 2 zile şi
 • 200 de lei, în regim de urgenţă – se eliberează în termen de 1 zi

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru întabulare

După finalizarea contractului de ipotecă, dreptul de ipotecă și eventualele interdicții va trebui întabulat în cartea funciară. Această operaţiune se efectuează de către biroul notarial.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operaţiune reprezintă un procent de 0,1% din valoarea creditului + 100Lei pentru fiecare Carte Funciară.

3. Onorariul notarial se calculează în funcţie de valoarea creditului.

Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.