Cel mai mici preturi

e.

Persoane fizice si familie

Contractul de Imprumut Autovehicul

Contractul de împrumut de folosinţă (comodat) art. 2.146-2.157 noul Cod Civil.

Conform art. 2146 din noul Cod civil, împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

Părţile contractului de împrumut de folosinţă sunt:

-       Comodantul - cel care oferă bunul spre folosinţă;
-       Comodatarul – cel care primeşte în folosinţă bunul.

Calitatea de comodant

Dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

Obligaţiile Comodatarului

- să păzească şi să conserve autoturismul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;

- să folosească autoturismul numai conform destinaţiei acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului;

- să nu permită unui terţ să îl folosească, decât cu aprobarea prealabilă a Comodantului;

- să suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi autoturismul (ex. reparaţiile, benzina şi alte cheltuieli necesare cu întreţinerea maşinii etc.);

- în caz de accidente, Comodatarul mai poate fi obligat, prin contract, să îl reprezinte pe Comodant în relaţiile cu societatea de asigurări pentru deschiderea dosarului de daune,  să depună / ridice adeverinţe, dovezi, poate să plătească taxe şi să obţină despăgubiri de la societatea de asigurări, să reprezinte Comodantul, în cazul în care va fi necesar, înaintea Comisiei de supraveghere a asigurărilor, a tuturor autoritaţilor judiciare şi publice, cât si pe cale particulară,

- să înapoieze autovehiculul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenţiei. Dacă termenul nu este convenit, iar contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.

Comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s-ar naşte în sarcina Comodantului (art. 2153 noul Cod civil).

Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea autoturismului rezultată numai din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat. Dacă însă Comodatarul foloseşte autovehiculul cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, Comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă aceasta este cauzată de forţă majoră, cu excepţia cazului în care dovedeşte că ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore

Drepturile Comodatarului

-  are folosinta exclusiva şi nelimitata a bunului;

Obligaţiile Comodantului

Deşi contractul de împrumut de folosinţă este un contract esenţialmente unilateral, el creând în principiu obligaţii numai în sarcina Comodatarului, în timpul exercitării se pot naşte obligaţii extracontractuale şi în sarcina Comodantului, respectiv :

 • Să predea Comodatarului autoturismul împreună cu 1 cheie, talonul în original, poliţa de asigurare obligatorie în original;
 • Comodantul nu trebuie să nu-l împiedice pe Comodatar să folosească bunul până la termenul stabilit pentru restituire;
 • Comodantul trebuie să restituie cheltuielile de conservare a bunului, pentru lucrări care nu pot fi prevăzute la încheierea contractului, deci care au caracter extraordinar şi când Comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor, acesta nu a putut fi înştiinţat în timp util (art. 2151 alin. 2 din noul cod civil);
 • Comodantul trebuie să plătească despăgubiri pentru eventuale daune provocate de viciile ascunse ale bunului împrumutat, vicii pe care le-a cunoscut, dar nu le-a comunicat Comodatarului.

Drepturile Comodantului

Comodantul poate să ceară restituirea bunului înainte de împlinirea termenului convenit atunci când :

- în cazul unei necesităţi urgente şi neprevăzute ale acestuia;

- în cazul decesului Comodatarului;

- în cazul în care Comodatarul îşi încalcă obligaţiile;

În situaţia în care va constata folosinţa vădit necorespunzătoare şi/sau abuzivă a bunului, care ar putea conduce la diminuarea irecuperabilă a valorii sale, Comodantul va putea pretinde Comodatarului încetarea contractului;

Comodantul are dreptul ca periodic sau de câte ori consideră necesar să verifice starea fizică a bunului, precum şi modul în care Comodatarul îl utilizează;

Comodantul are dreptul să pretindă Comdatarului daune în cazul aparitiei unor deteriorari a bunului, părţile consemnând în scris eventualele neregului constatate şi modul în care inteleg să le remedieze.

 

Încetarea Contractului

Efectele contractului de împrumut de folosinţă (comodat)  încetează prin:

 • predarea bunului la termenul prevăzut în contract în stare corespunzătoare. Menţionăm că predarea bunului de către Comodatar poate să aibă loc şi înaintea scadenţei, daca nu este prevăzut altfel in contract;
 • reziliere, când Comodatarul a încălcat sau nu a realizat obligaţiile contractuale;
 • pieirea fortuită a bunului care formează obiectul contractului;
 • moartea Comodatarului;
 • când Comodantul cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului convenit (dacă este prevăzut), atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun (art. 2156 noul Cod civil). Dacă termenul nu este prevăzut în contract, Comodatarul poate solicita oricând predarea bunului;

Acte necesare contract comodat autovehicul

Pentru Comodant (cel care oferă autovehiculul spre folosinţă)

 • Act de identitate
 • Talonul şi Cartea de identitate a maşinii

 

Pentru Comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

 • Act de identitate
 • Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

Preţ

Costul contractului la biroul nostru notarial este de 150lei (+TVA).

Durata

Prin contractul de comodat de locuinţă, se transmite gratuit folosinţa temporară sau permanentă asupra bunului. Prin urmare, nu este obligatoriu ca părţile să prevadă în contract o perioadă determinată, la expirarea căreia comodatarul are obligaţia să predea bunul. Totuşi, în practică, părţile preferă, de obicei, să indice un termen de valabilitate a contractului.

Exemplu: "Contractul se incheie pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de ....................”. În situaţia în care nu intervine o cauză de reziliere a contractului, durata contractului se poate prelungi, încheind în acest sens un act adiţional la contract. În caz contrar, părţile vor notifica intentia contrara, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut în prezentul contract.

Dacă termenul nu este convenit şi contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul imobil sau întrebuinţarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să predea spaţiul oricând comodantul solicită acest lucru (Art. 2155 noul Cod civil).

Titlul executoriu – art. 2.157

În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certa constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie tilu executoriu numai în cazul în care nu se prevedere întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent.