Cel mai mici preturi

e.

Persoane fizice si familie

Divort pe Cale Notariala

PROCEDURA DIVORTULUI PE CALE NOTARIALA

În cazul divorţului prin procedura notarială este admisibilă reprezentarea, dar numai la depunerea cererii de divorţ, situaţie în care mandatul (procura specială încheiată în formă autentică) va cuprinde acordul soţului reprezentat (mandantului) cu privire la toate elementele menţionate în cerere. În mandatul de reprezentare la depunerea cererii de divorţ se va menţiona că termenul comunicat mandatarului, conform art. 376 Cod civil, este termen în cunoştinţă pentru soţul reprezentat. Lipsa din mandatul de reprezentare a unuia din elementele menţionate în cerere atrage respingerea cererii de divorţ.

După înregistrarea cererii de divorţ la RNECD şi în registrul de divorţuri de la biroul notarial, notarul public va sesiza autoritatea competentă în vederea efectuării raportului de anchetă psihosocială, dacă soţi au copii minori.

În ceea ce priveşte numele pe care copiii îl vor purta după divorţ, precizăm că aceştia îşi vor păstra numele cuprins în actul de naştere.

În situaţia în care pe parcursul procedurii divorţului unul din soţi decedează, căsătoria încetează prin deces, iar procedura divorţului se clasează.

După eliberarea certificatului de divorţ, foştii soţi pot solicita notarului public  autentificarea unei convenţii de lichidare a regimului matrimonial.

În cadrul procedurii divorţului cu copii minori, audierea minorilor se face de către notarul public după realizarea, de către organele abilitate, a raportului de anchetă psihosocială.

În urma constatării divorţului, notarul public, pe baza înţelegerii soţilor, va stabili părintele cu care va locui minorul, întrucât potrivit art. 400 Cod civil copilul nu poate locui decât la unul dintre părinţi.

Dacă în urma analizării cererii de divorţ şi a documentelor depuse la dosar rezultă că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile legale, notarul public va întocmi o încheiere de respingere a cererii de divorţ, părţile fiind îndrumate să se adreseze instanţei, conform art. 374 Cod civil. În acest caz, respingerea cererii de divorţ trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, motivul respingerii cererii de divorţ, precum şi îndrumarea părţilor către instanţă.

Notarul public emite încheierea de respingere a cererii de divorţ în unul dintre următoarele cazuri, precum şi în alte situaţii în care nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul civil pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor:

a) nu are competenţa legală să soluţioneze cererea de divorţ;
b) unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
c) unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţământul liber şi neviciat;
d) la depunerea cererii de divorţ nu sunt prezenţi ambii soţi sau nu sunt reprezentaţi ori mandatul de reprezentare nu cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de art. 375 Cod civil, iar soţul prezent insistă să fie înregistrată cererea;
e) unul dintre soţi refuză să semneze cererea personal, în faţa notarului public;
f) soţii refuză să dea declaraţiile prevăzute de prezentul regulament;
g) soţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie care urmează a fi purtat după divorţ de către fiecare dintre ei;
h) soţii nu prezintă, la depunerea cererii de divorţ, actul de căsătorie în original;
i) soţii au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, şi nu s-a realizat acordul acestora cu privire la:
           - exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
           - stabilirea locuinţei copiilor după divorţ ;
           - dreptul soţului separat de copil de a păstra legături personale cu acesta/aceştia;
      - contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copilului/copiilor;
j) unul dintre soţi se prezintă în faţa notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 376 Cod civil şi declară că nu mai stăruie în cererea de divorţ;
k) unul dintre soţi nu mai stăruie în cererea de divorţ întrucât nu s-a prezentat în faţa notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 376 Cod civil pentru a declara că stăruie în cererea de divorţ;
l) cererea a rămas fără obiect întrucât căsătoria dintre soţi a fost desfăcută de către o altă autoritate competentă;
m) soţii se împacă;
n) soţii îşi retrag cererea de divorţ;
o) înainte de finalizarea procedurii de divorţ unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând în acest mod;       p) lipsa raportului de anchetă psihosocială;
q) imposibilitatea audierii minorului peste 10 ani;
r) concluziile raportului de anchetă psihosocială menţionează că înţelegerea soţilor cu privire la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau privind stabilirea locuinţei minorului/minorilor nu este în interesul acestuia/acestora.

Pentru deschiderea procedurii de divort pe cale notarială sunt necesare: certificat de căsătorie în original (care se va păstra la dosarul de divort până la finalizare), certificat de nastere pentru copiii minori (dacă este cazul), actul de proprietate prin care se face dovada ultimei locuinţe comune.