Cel mai mici preturi

e.

Societati comerciale si ONG

Contracte de Comodat

Contractul de comodat este contractul prin care o persoană transmite, cu titlu gratuit, spre folosință altei peroane un bun mobil sau imobil.

Acte necesare contract de comodat bun imobil (teren, apartament etc.) şi bun imobil

 • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei care pot fi după caz: contract vânzare-cumpărare, Sentinţă/Decizie civilă definitivă şi irevocabilă, Titlu de proprietate, Certificat de moştenitor, contract de donaţie, Autorizaţie de construire, Proces-verbal de predare-primire, contract de împrumut, dovada achitării integrale a preţului etc – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE
 • actele de proprietate a bunul mobil – IN CAZUL BUNURILOR MOBILE
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu) întocmită de un expert cadastral autorizat - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Extrasul de Carte Funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii – se solicită doar dacă părțile doresc notarea contractului de comodat în Cartea Funciară a bunului imobil – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la vânzarea/cumpărarea bunului respectiv şi preţul de vânzare/cumpărare a bunului imobil;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

 

 

COSTURI

1. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

1.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de comodat – în cazul bunurilor imobile şi în care se dorește notarea acestuia în cartea funciară a imobilului.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal - se eliberează în termen de 2 zile şi
 • 200 de lei, în regim de urgenţă – se eliberează în termen de 1 zi

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru notare – în cazul bunurilor imobile

Este de 60 Lei pentru fiecare carte funciară.

2. Onorariul notarial

Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.