Cel mai mici preturi

e.

Persoane fizice si familie

Conventii Matrimoniale

Noul Cod Civil oferă posibilitatea încheierii de convenții matrimoniale, înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei.

În cazul convențiilor matrimoniale încheiate în timpul căsătoriei este necesar a se încheia înainte de convenția matrimonială un act de lichidare a regimului matrimonial avut anterior.

Prin convenția matrimonială părțile pot alege liber regimul matrimonial, adaptat nevoilor sotilor, mentalitatilor si posibilitatilor lor.

Limitele libertatii contractulale in privinta conventiei matrimoniale presupun urmatoarele aspecte:
- partile nu pot inlocui prin conventia lor matrimoniala regulile regimului primar imperativ, dupa cum nu se pot abate de la acesta;
- viitorii soti nu pot stipula clauze care sa nege principiul egalitatii in drepturi dintre femeie si barbat, instituind incapacitati conventionale pentru unul dintre soti;
- nu se poate degreva ex nunc unul dintre soti de puterile sale parintesti;
- nu se pot modifica efectele legale extrapatrimoniale ale casatoriei;
- nu se va putea bruia ordinea succesorala sau nu se pot modifica regulile devolutiunii succesorale, in general;
- clauzele cu efect de indisponibilizare a bunurilor comune sau proprii afectate familiei se pot aplica numai in limita dreptului comun;
- daca sistemul regimurilor matrimoniale se ghideaza dupa regula imutabilitatii, viitorii soti nu vor putea deroga de la acestea nici direct, nici mijlocit, prin mecanismele pe care conventia matrimoniala le prevede.

Partile pot alege din trei variante de regim matrimonial și anume:

-        regimul comunității legale de bunuri
-        regimul separației de bunuri
-        regimul comunității convenționale.

Prin convenţie matrimonială, soţii pot opta fie pentru regimul separaţiei de bunuri, fie pentru regimul comunităţii convenţionale. Dacă soţii nu încheie o convenţie matrimonială, li se va aplica, de drept, regimul comunităţii legale.

În cazul în care soţilor li se aplică regimul comunităţii legale, ei pot solicita notarului să efectueze un inventar al bunurilor mobile proprii dobândite anterior încheierii căsătoriei.

Toate convenţiile matrimoniale, indiferent de data încheierii lor, precum şi modificările acestora, se vor transmite de către notarul public la RNNRM, în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

În cazul căsătoriilor în fiinţă la data de 1 octombrie 2011, soţii pot opta pentru schimbarea regimului matrimonial al comunităţii legale cu regimul comunităţii convenţionale sau cu regimul separaţiei de bunuri, dacă a trecut mai mult de un an de la încheierea căsătoriei.

Soţii căsătoriţi sub regimul comunităţii legale înainte de 1 octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei după intrarea în vigoare a Codului civil, fără ca prin aceasta regimul matrimonial să se lichideze.

Cu ocazia încheierii convenţiei matrimoniale, prin care soţii aleg regimul separaţiei de bunuri, notarul va întocmi un inventar al bunurilor mobile.

La întocmirea inventarului, se vor respecta următoarele reguli:
- Inventarul de bunuri se va face pe baza declaraţiei fiecăruia dintre soţi şi va cuprinde o listă cu bunurile descrise şi evaluate provizoriu de fiecare dintre aceştia şi va fi contrasemnat de fiecare soţ.
- Inventarul întocmit de notarul public va fi semnat de părţi în faţa sa şi va face parte integrantă din convenţia matrimonială prin care s-a ales separaţia de bunuri.
- Se va atrage atenţia viitorilor soţi/soţilor să-şi declare toate bunurile mobile, corporale şi necorporale, drepturile reale şi de creanţă, precum şi datoriile pe care le au până la data întocmirii inventarului.

 Se recomandă ca procedura folosită pentru întocmirea inventarului să fie cea a autentificării.

Dacă se optează pentru regimul comunităţii convenţionale, în cuprinsul convenţiei nu se pot menţiona, limitativ, decât una, toate sau o parte din clauzele prevăzute la art. 367 lit. a-e) Cod civil.

În cazul comunităţii convenţionale, soţii pot stabili anticipat, la data încheierii convenţiei matrimoniale, cota parte ce le revine din bunurile achiziţionate în comun în timpul căsătoriei, cotă-parte care este obligatorie pentru toate achiziţiile din timpul căsătoriei, orice modificare a acestei clauze urmând a fi precedată de lichidarea regimului matrimonial şi încheierea unei alte convenţii matrimoniale.

Alegerea locuinţei familiei
Dacă prin convenţia matrimonială soţii au ales o locuinţă cu destinaţia de locuinţă a familiei, notarul public este obligat, după comunicarea copiei actului de căsătorie, să noteze în Cartea Funciară, dacă este deschisă, sarcina de locuinţă a familiei şi să atragă atenţia soţilor asupra prevederilor art.322 Cod civil.

În cazul în care se optează pentru regimul separaţiei de bunuri, soţii pot să prevadă o clauză potrivit căreia bunurile care sunt achiziţionate în timpul căsătoriei împreună de aceştia aparţin în proprietate comună pe cote-părţi, urmând ca în fiecare act de achiziţie, în aceste condiţii, să determine cota parte indiviză ce le revine fiecăruia în funcţie de contribuţia efectivă.

Clauza de preciput
Soţii pot conveni ca, în cazul decesului unuia dintre ei, soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate.

Lichidarea regimului matrimonial
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi.

Lichidarea se efectuează prin act de lichidare încheiat în formă autentică sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.

În actul de lichidare a comunităţii, prima operaţiune va fi aceea de a se determina cota parte care îi revine fiecărui soţ/fost soţ pe baza contribuţiilor sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor. Apoi se va proceda la partajul bunurilor şi la regularizarea datoriilor.

În cazul decesului unuia dintre soţi, lichidarea regimului matrimonial se face de către soţul supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat sau, în cazul soţilor codecedaţi  sau comorienţi, de către moştenitorii celor doi, prin acelaşi înscris.

Actul de lichidare nu trebuie confundat cu actul de partaj, partajul fiind o etapă în lichidarea regimului matrimonial.

Pentru încheierea actului de partaj, se vor observa dispoziţiile art.669-686, art.1143-1144 Cod civil.

Este admisibil partajul bunurilor comune în timpul comunităţii, fără ca prin aceasta să se lichideze regimul comunităţii sau să se modifice regimul matrimonial ales (pentru modificarea convenţională, a se vedea art. 369 Cod civil).

Creditorii comuni ai soţilor nu pot solicita decât partajul bunurilor comune, fără a putea modifica sau lichida regimul matrimonial ales. În cazul partajului bunurilor comune, atât la cererea creditorilor cât şi a oricăruia dintre soţi, regimul matrimonial ales prin convenţia matrimonială continuă să producă efecte până la modificarea acesteia, potrivit legii.

Dispoziţii speciale privind încheierea convenţiei matrimoniale între viitorii soţi.

Alegerea unui regim matrimonial se poate face şi de către viitorii soţi oricând până la încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială.

Convenţia matrimonială astfel încheiată se va prezenta, de către oricare dintre viitorii soţi, la căsătorie, ofiţerului de stare civilă, pentru a se face menţiune pe marginea actului de căsătorie.

Ofiţerul stării civile este obligat să comunice notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie a actului de căsătorie şi, de asemenea, să comunice la Registrul naţional al regimurilor matrimoniale (RNNRM) atât copia actului de căsătorie, cât şi convenţia matrimonială.

În această situaţie, după autentificarea convenţiei matrimoniale, notarul public va comunica RNNRM un exemplar al convenţiei, pe cheltuiala părţilor.

După primirea copiei actului de căsătorie, notarul public va transmite la RNNRM o copie după acesta, pe care există menţiunea convenţiei matrimoniale depusă de părţi la oficierea căsătoriei.

După înregistrarea la RNNRM, notarul public este obligat ca, în funcţie de natura bunurilor incluse în convenţia matrimonială, să efectueze formalităţile de publicitate în celelalte registre de publicitate (Cartea Funciară, Registrul Comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi alte registre de publicitate).

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi poate fi oricând modificată, revocată, înlocuită şi schimbată, până la încheierea căsătoriei. Şi în acest caz se respectă dispoziţiile privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute mai sus.

Înainte de autentificarea oricărei convenţii matrimoniale între viitorii soţi, se va verifica în RNNRM dacă nu au fost înscrise alte convenţii matrimoniale încheiate de către aceştia.

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi produce efecte de la data încheierii căsătoriei, după această dată fiind aplicabile dispoziţiile art. 369 Cod civil privind modificarea regimului matrimonial.

Actele necesare diferă, în funcţie de fiecare situaţie.

Acte minime obligatorii pentru orice fel de convenții matrimoniale:

  • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • Certificatul de căsătorie – pentru convențiile matrimoniale din timpul căsătoriei;
  • convenţia matrimonială anterioară – daca există;
  • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

COSTURI

3. Onorariul notarial
Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.