Cel mai mici preturi

e.

Persoane fizice si familie

Succesiuni si Mosteniri

Etapele succesiunii

Etapa I: Deschiderea succesiunii

Deoarece moştenirea se deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face cu certificatul de deces sau cu certificatul de deces constat de o hotărâre judecătorească declarativa de moarte rămasa definitivă.

Etapa a II-a: Transmisiunea succesorală sau devoluţiunea succesiunii

La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari.  

Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui care decedează operează din clipa morţii sale, această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Legea reglementează că nimeni nu este obligat sa accepte o moştenire care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul (sau succesibilul) are dreptul să aleagă între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

În concluzie, moştenitorul are următoarele variante de opţiune succesorala:

a) să accepte pur şi simplu moştenirea;

b) să renunţe la mostenire.

Etapa a III-a: Împărţeala sau partajul succesoral

Partajul sau împărţeala este operaţiunea juridică care pune capăt stării de indiviziune (coproprietate) prin împărţirea, în natură sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune şi care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor.

Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia.

 

Acte necesare:

 • Cetificat de deces
 • Testament – dacă există
 • Acte de stare civilă moștenitori
 • actele de identitate ale moștenitorilor
 • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra bunurilor mobile/imobile
 • Certificatul de atestare fiscală din care să reiasă că toate taxele în legătură cu bunul imobil sunt achitate la zi. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de Administraţia Financiară competentă, respectiv Administraţia Financiară la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota sa parte de proprietate a acestuia. Certificatul de atestare fiscală este valabil numai până la sfârşitul lunii în care a fost emis;
 • Extrasul de Carte Funciară se obţine prin intermediul biroului – dacă este cazul;
 • Adeverință de la Administrația Cimitirelor – pentru locurile de veci
 • Extras de cont de la banca – pentru sume de bani aflate în conturi bancare sau depozite bancare
 • Extras de cont de la Depozitarul Central – în cazul acțiunilor

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

 

COSTURI

1. Impozitul către Stat este datorat numai în cazul în care succesiunea nu a fost dezbătută în termen de doi ani de la data decesului. Impozitul este 1% din evaluarea imobilului.

 

2. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

2.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară 

Conform legii cadastrului extrasul de carte funciară pentru informare este obligatoriu în cazul succesiunilor care au în masa succesorală bunuri imobile ce au deschisă carte funciară.,

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de informare este:

 • 20 de lei, în regim normal - se eliberează în termen de 3 zile şi
 • 100 de lei, în regim de urgenţă – se eliberează în termen de 1 zi

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru întabulare

După finalizarea procedurii succesorale, dreptul de proprietate al moștenitorilor va trebui întabulat în cartea funciară. Această operaţiune se efectuează de către biroul notarial.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operaţiune reprezintă un procent de 0,15% din evaluarea conform grilelor notariale. Tariful ANCPI nu poate să fie mai mic de 60 de lei pentru fiecare Carte Funciară.

3. Onorariul notarial se calculează în funcţie de grilele notariale.

Cele mai mici preturi

Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici