Cel mai mici preturi

e.

Societati comerciale si ONG

Contracte de Donație

CONTRACTUL DE DONATIE

Donaţia este un contract, prin care o persoană (Donatotul) transmite în mod gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană (Donatarul).

Donaţia este şi irevocabilă în baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil, excepţie fiind donaţia încheiată între soţi care poate fi revocată numai în timpul căsătoriei.

În cazul în care părţile, Donatorul şi Donatarul, nu se pot prezenta împreună la sediul biroului notarial pentru autentificarea contractului de donaţie, există posibilitatea ca Donatorul, singur, să facă o ofertă de donaţie către Donatar, iar Donatarul, singur, să facă un act de acceptare a donaţiei. Contractul de încheie în momentul și locul în care acceptarea ajunge la ofertant.

Acte necesare contract de donație bun imobil (teren, apartament etc.) şi bun mobil

 • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în situaţia în care una din părţi este cetăţean străin, se va menţiona obligatoriu numărul său de identificare fiscală (NIF) care se obţine de la organul fiscal competent.
 • Certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
 • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului de donație care pot fi după caz: contract vânzare-cumpărare, Sentinţă/Decizie civilă definitivă şi irevocabilă, Titlu de proprietate, Certificat de moştenitor, contract de donaţie, Autorizaţie de construire, Proces-verbal de predare-primire, contract de împrumut, dovada achitării integrale a preţului etc - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • actele de proprietate ale bunului imobil - – IN CAZUL BUNURILOR MOBILE;
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu) întocmită de un expert cadastral autorizat – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să reiasă că toate taxele în legătură cu bunul imobil sunt achitate la zi de către proprietar. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de Administraţia Financiară competentă, respectiv Administraţia Financiară la care proprietarul plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota sa parte de proprietate a acestuia. Certificatul de atestare fiscală este valabil numai până la sfârşitul lunii în care a fost emis - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Extrasul de Carte Funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • Certificatul de performanţă energetică, obligatoriu pentru imobilele cu o suprafaţă mai mare de 50mp, conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • ultima factură de energie electrică şi dovada achitării acesteia - – IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari sau locatari din care să reiasă că toate cheltuielile aferente întreţinerii şi folosinţei acestuia sunt achitate la zi de către proprietar/proprietari, respectiv: întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc. Adeverinţa nu este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente;
 • în cazul imobilelor având regimul juridic de monument istoric, Adresă emisă de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti din care să reiasă că aceasta şi-a dat acordul la înstrăinarea imobilelor şi că  Statul Român, prin Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Dezvoltare şi Investiţii- Direcţia Cultură, Invătământ, Turism-Serviciul de Cultură nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea imobilului;
 • în cazul terenurilor extravilane arabile Adeverinţa emisă de Primăria competentă din care să reiasă că  terenul nu este arendat;
 • în cazul înstrăinării terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosinţă agricol sau pădure, există un drept de preemţiune ce poate fi exercitat de coproprietari, arendaş, vecini şi instituţiile interesate, drept pentru care trebuiesc îndeplinite formalităţile cerute de lege.

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului de donație a bunului respectiv şi evaluarea a bunului imobil;
 • împuternicire / Hotărâre A.G.A. pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului.

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

 

 

COSTURI

1. Impozitul către Stat este datorat numai de Donator și numai în cazul în care donația nu se face între rude sau afini până la gradul al III lea inclusiv, precum și între soți.

Notarul public are obligaţia legală să încaseze pentru Stat şi impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III, art. 77^1, alin. 77^3.

Impozitul pe care Donatorul îl datorează Statului se calculează astfel:

dacă imobilul este dobândit într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

 • 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

dacă vânzătorul deţine imobilul de mai mult de 3 ani:

 • 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

 

2. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

2.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de donație

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de donație a unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară pentru autentificare emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal - se eliberează în termen de 2 zile şi
 • 200 de lei, în regim de urgenţă – se eliberează în termen de 1 zi

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru întabulare

După finalizarea contractului de donație, dreptul de proprietate al noului proprietar va trebui întabulat în cartea funciară. Această operaţiune se efectuează de către biroul notarial.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operaţiune reprezintă un procent de 0,15% din evaluarea imobilului pentru Donatar persoană fizică şi un procent de 0,5% din evaluarea imobilului pentru Donatar persoană juridică. Tariful ANCPI nu poate să fie mai mic de 60 de lei pentru fiecare Carte Funciară.

3. Onorariul notarial se calculează în funcţie de evaluarea imobilului.

Dacă evaluarea făcută de părți este mai mică faţă de evaluarea conform Ghidului privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare valabil pe anul respectiv, toate taxele se vor calcula la această evaluare.

Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.